Drum- en Showband Adest Musica
Gedragscode

Gedragscode

Binnen de vereniging Adest Musica wordt veel waarde gehecht aan “gedragsregels” en “waarden en normen” en daar horen gedragsregels bij. De vereniging streeft naar een omgeving waarin alle betrokkenen zich veilig voelen. Treiteren, pestgedrag, agressie, discriminatie, seksuele intimidatie en overige ongewenste omgangsvormen worden niet getolereerd. Zeker voor de jeugdleden dient er een veilige omgeving aanwezig te zijn.

Om misstanden in de omgang met elkaar te voorkomen en met name de jongeren binnen de vereniging te beschermen zijn een aantal regels afgesproken en vastgelegd. Zo heeft de vereniging een:

  • Reglement vertrouwenscommissie/vertrouwenspersoon
  • Statuut waarden en normen
  • Huishoudelijk reglement

Vertrouwenscommissie/vertrouwenspersoon
De vereniging heeft drie vertrouwenspersonen. Deze vertrouwenspersonen hebben bij grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging de taak een aan de vereniging gerelateerde klacht in behandeling te nemen en te trachten deze naar tevredenheid op te lossen.

Wanneer contact opnemen
Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan:

  • seksuele intimidatie
  • agressie en geweld
  • pesten
  • discriminatie
  • interne criminaliteit

Indien u als lid, vrijwilliger of gast van onze vereniging last heeft van grensoverschrijdend gedrag dan kunt u contact opnemen met één van de vertrouwenspersonen.
Uiteraard blijft bij het voorleggen van een klacht en/of probleem de anonimiteit gewaarborgd, tenzij dit door de klager anders wordt aangegeven.

Vertrouwenspersonen
De vertrouwenspersonen zijn ook de Vertrouwenscommissie. Voor contact met de vertrouwenspersonen kan contact opgenomen worden met mw. Daniëlle Duivenvoorden, e-mailadres vertrouwenspersoon@adestmusica.nl

Aanname beleid
Voordat een vrijwilliger of betaalde kracht binnen de vereniging actief mag zijn vindt er een kennismakingsgesprek plaats waarin de werkzaamheden besproken zullen worden maar ook gewezen wordt op de interne regels waaraan men zich dient te houden. Voordat een vrijwilliger of betaalde kracht bij de jeugd aan de slag kan zal er een goedkeurende VOG verklaring overlegd moeten worden en zal er een gedragscode formulier ondertekend worden. Bij overtreding van de gedragscode treedt het interne tuchtreglement in werking. Bij ernstige zaken wordt onmiddellijk aangifte gedaan bij de politie.

01/24